Strona główna Nauczyciele akademiccy
logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1.png
ue_efs.png
Odwiedza nas 5 gości 


Dokumenty do pobrania 2016/2017

 

 

Zasady ogólne realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 (STA)

 

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią, posiadającą Kartę Programu Erasmus+ (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w bieżącym roku akademickim, z którą została podpisana umowa międzyinstytucjonalna, przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Listę uczelni, z którymi UKSW ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną na wyjazdy wykładowców można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.
1. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus powinien spełniać następuje kryteria formalne:

2.1. Musi być pracownikiem UKSW;
2.2. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę;
2.3. Musi być nauczycielem akademickim UKSW.

3. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O jego uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej UKSW. Jeżeli nauczyciel akademicki posiada obywatelstwo inne niż państwa UE lub EOG, zobowiązany jest on sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku
z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+.
4. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
5. Do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami UKSW.
6. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej powinien rozpocząć się
i zakończyć w okresie  obowiązywania umowy pomiędzy UKSW a Agencja Narodową. Wyjazdy powinny zostać zrealizowane w roku akademickim 2016/2017.
7. Okres pobytu w uczelni przyjmującej, stanowiący średni czas pobytu oraz podstawę naliczenia stypendium nie powinien przekraczać 7 dni i będzie określony z dokładnością do jednego dnia. Przepisy programu Erasmus+ dopuszczają krótsze i dłuższe pobyty (min, 2 dni, max. 2 miesiące). Możliwość realizowania pobytów dłuższych, niż 7 dni będzie ustalana każdorazowo w zależności od dostępności funduszy.
8. Podczas wyjazdu trwającego od 2 do 7 dni nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).
9. Wyjazd może być realizowany w jednym z następujących krajów:
Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Rumunia, Finlandia, Islandia, Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia, Turcja.


Rekrutacja

10. Procedura kwalifikacyjna ogłaszana jest przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju UKSW. Procedura ta stanowi załącznik do decyzji Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, która ogłaszana jest w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej DWM.

Wsparcie indywidualne (stypendium)

11. Nauczycielowi akademickiemu wyjeżdżającemu do uczelni partnerskiej przysługuje wsparcie indywidualne, które zostanie przyznane w wysokości oraz według Uczelnianych zasad podziału subwencji Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty wsparcia indywidualnego dla pracowników UKSW w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA103-024542.
12. Wsparcie indywidualne otrzymane przez nauczyciela akademickiego ma charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych
z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Wsparcie indywidualne nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
13. Nauczyciel akademicki ma możliwość zrealizowania wyjazdu bez wsparcia indywidualnego z budżetu Programu Erasmus+ (tzw. wyjazdy bez wsparcia indywidualnego), wówczas wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego wsparcia indywidualnego, muszą być spełnione.
14. Uczelniane zasady podziału subwencji Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty wsparcia indywidualnego dla pracowników UKSW w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA103-024542 wraz z załącznikami ogłaszane są Zarządzeniem Rektora UKSW i opublikowane w Monitorze UKSW.


Realizacja wyjazdu

15. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
16. Przekazanie wsparcia indywidualnego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie indywidualne zostanie wypłacone w sposób opisany w Uczelnianych zasadach podziału subwencji Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane
i wypłaty wsparcia indywidualnego dla pracowników UKSW w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA103-024542
.
17. Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia  na czas podróży i pobytu
w uczelni partnerskiej (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków).
18. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przywieźć z uczelni przyjmującej następujące dokumenty:

18.1. Pisemne zaświadczenie o okresie pobytu (Letter of Confirmation) w tej uczelni wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych;
18.2. Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement) podpisany i opieczętowany przez uczelnię partnerską;
18.3. Oryginalne dokumenty potwierdzające zrealizowaną podróż.


Po powrocie - rozliczenie z UKSW

19. Po powrocie z uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczyć do DWM dokumenty wymienione w pkt. 18 w terminie wyznaczonym w umowie, o której mowa w pkt. 15.
20. W terminie wyznaczonym w umowie, o której mowa w pkt. 15 nauczyciel akademicki zobowiązany jest również wypełnić ankietę, do której dostęp otrzyma drogą elektroniczną z aplikacji Mobility Tool, służącej do współpracy, zarządzania i raportowania projektów w programie Erasmus+.